Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Fulfil     [ful'fil] Perth     [pə:θ] Today     [tə'dei] Board     [bɔ:d]
Resistless     [ri'zistlis] Ouguiya     ['u:kwiə] Integrate     ['intigreit] Dissocialize     [di'səuʃiəlaiz]
Intractable     [in'træktəbl;in'træktəbəl] Teeter     ['ti:tə] Then     [ðen] Hydrocele     ['haidrəˌsi:l]
Sidelong     ['saidlɔŋ] 業務室     [yè wù shì] Frequentin     ['fri:kwəntin] Gun     [gʌn]
Playwright     ['pleirait;'pleiˌrait] Pampiniform     [pæm'pinifɔ:m] Vatic     ['vætik] Vindictively     [vin'diktivli]
Cyma     ['saimə] Socialism     ['səuʃəlizəm] Northeastern     [ˌnɔ:θ'i:stən] Narcoanalysis     [.nɑ:kəuə'nælisis]
熱驚厥     [rè jīng jué] 潴留     [zhū liú] Supraoesophageal     ['sju:prəi:sɔfə'dʒi:əl]     [yīng]
氨基移作用     [ān jī yí zuò yòng] Godwin     ['gɔdwin] Mannequin     ['mænikin;'mænəkin] 嘔心瀝血     [ǒu xīn lì xuè]
報廢件     [bào fèi jiàn] 調虎離山     [diào hǔ lí shān] Doubler     ['dʌblə] 胨水     [dòng shuǐ]
層樣條     [céng yàng tiáo] 癸?;?/a>     [guǐ xiān jī] Triene     ['traii:n] 牧人腰刀     [mù rén yāo dāo]
形狀     [xíng zhuàng] Udder     ['ʌdə] Inertly     [i'nə:tli] 感同身受     [gǎn tóng shēn shòu]
本原擴張     [běn yuán kuò zhāng] 美國副總統     [měi guó fù zǒng tǒng] 蘋果花臉病     [píng guǒ huā liǎn bìng] Prefocus     ['pri:'fəukəs]
Adenitis     [ˌædə'naitis] Toxaemia     [tɔk'si:miə] Fuze     [fju:z] Quandong     ['kwɔn.dɔŋ]
Glen     [glen] 成形     [chéng xíng] Sieve     [siv] Minuano     [minju'ɑ:nəu]
Coquito     [kəu'ki:təu] Marchite     ['mɑ:tʃait] Outwork     ['autwə:k;'autˌwə:k,aut'wə:k] Ceiba     ['seibə]
查詞(翻譯)歷史共計:4321 頁   259238 條   60條/頁
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
快乐十分快开查询助手