Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以I開頭
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Incognito     [in'kɔgnitəu;in'kɔgniˌtəu] Inductothermy     [in'dʌktəθə:mi] Indonesian     [ˌindəu'ni:ʃən, -ʒən] Issuance     ['iʃu(:)əns]
Ichthyophagy     [ikθi'ɔfədʒi] Isopyknic     [aisəu'piknik] Interesting     ['intristiŋ] Isadora     [.izə'dɔ:rə]
Ignoramus     [ˌignə'reiməs] Inleakage     ['inli:kidʒ] Independently     [indi'pendəntli] Incontrovertibly     [ˌinkɔntrə'və:təbli]
Illegalize     [i'li:gəlaiz;i'li:gəlˌaiz] Irresolvable     [.iri'zɔlvəbəl] Invection     [in'vekʃən] Isocarboxazid     [ˌaisəukɑ:'bɔksəzid]
Inclinometer     [ˌinkli'nɔmitə;ˌinkli'nɔmətə] Invest     [in'vest] Immunorepressive     [.imjunəuri'presiv] Ictinus     [ik'tainəs]
It'll     ['itl;'itəl] Inemia     [i'ni:miə] Impedance     [im'pi:dəns] Indicter     [in'daitə(r)]
Icing     ['aisiŋ] Inn     [in] Idiorrhythmism     ['riðmizəm] Increasable     [in'kri:səbəl]
Impending     [im'pendiŋ] Imperatorial     [impərə'tɔ:riəl] Incompetency     [in'kɔmpitənsi] Intercommunicate     [ˌintəkə'mju:nikeit;ˌintəkə'mju:nəˌkeit]
Imaginable     [i'mædʒinəbl] Instrumental     [ˌinstru'mentl] Increasingly     [in'kri:siŋli] Insinuating     [in'sinjueitiŋ;in'sinjuˌeitiŋ]
Iricism     ['aiərisizɚm] Inhumation     [ˌinhju:'meiʃən] Ichthyofauna     [.ikθi:ə'fɔ:nə] Incomprehensibility     [inˌkɔmprihensə'biliti;ˌinkɔmpriˌhensə'biləti]
Illusion     [i'lu:ʒən, i'lju:-] Incomprehensive     [Array] Independency     [ˌindi'pendənsi] Impenetrable     [im'penitrəbl;im'penətrəbəl]
Iridize     ['iridaiz;'irədaiz] Inturn     ['intɜ:n] Intern     [in'tə:n] Interne     ['intə:n]
Internee     [ˌintə:'ni:] Interradials     [ˌintə(:)'reidiəlz] Immolate     ['iməuleit;'iməˌleit] Inurn     [in'ə:n]
Injunctive     [in'dʒʌŋktiv] Ironically     [ai'rɔnikli] Intermediate     [ˌintə'mi:djət] Inattention     [ˌinə'tenʃən]
Interlacing     [ˌintə(:)'leisiŋ] Intramundane     [.intrə'mʌndein] Independence     [ˌindi'pendəns] Isoendomorphism     [aisəuendəu'mɔ:fizm]
查詞(翻譯)歷史以I開頭共計:95 頁   5698 條   60條/頁
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
快乐十分快开查询助手 深圳风采开奖 35选7计算器 15选5中两个有钱吗 黑龙江36选7最新开奖结果 36选7复式 浙江20选5开奖号码查询结果 6合宝典彩图图库2020 湖北福30选5开奖结果 财神到捕鱼机 河南22选5玩法说明