Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以O開頭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Osnaburg     ['ɔznə.bəg] Orthotype     ['ɔ:θətaip] Orthotone     ['ɔ:θətəun] Obtain     [əb'tein]
Orthocytosis     [ɔ:θəsai'təusis] Opsonic     [ɔp'sɔnik] Oud     [u:d] Only     ['əunli]
Overleaf     ['əuvə'li:f] Ornithologic     [ɔ:niθə'lɔdʒik] Obscurantic     [ɔbskju'ræntik;ˌɔbskju'ræntik] Osteectomy     [ɔsti'ektəmi]
Ouguiya     ['u:kwiə] Outwork     ['autwə:k;'autˌwə:k,aut'wə:k] Oroid     ['ɔ:rɔid] Orientate     ['ɔ:rienteit]
Overweather     ['əuvəˌweðə] Overcrowd     [ˌəuvə'kraud] Orifice     ['ɔ:rəfis;'ɔrəfis] Organolite     ['ɔ:gənəlait]
Oxatyl     ['ɔksətil] Obeah     ['əubiə] Orology     [ɔ'rɔlədʒi;əu'rɔlədʒi] Oakmoss     ['əukmɔs]
Orange     ['ɔrindʒ] Optime     ['ɔptimi] Ornately     [ɔ:'neitli] Otherguess     ['ʌðəges;'ʌðəˌges]
One-Upmanship     [ˌwʌn'ʌpmənʃip;'wʌn'ʌpmənˌʃip] Oopod     ['əuəˌpɔd] Oeuvre     ['ə:vr] Openhearted     ['əupənˌhɑ:tid]
Outdone     [aut'dʌn] Obligate     ['ɔbligeit] Occupy     ['ɔkjupai] Obliquitous     [əb'likwitəs]
Output     ['autput] Outland     ['autlænd] Obsess     [əb'ses] Overpeer     ['əuvə'piə]
Offer     ['ɔfə] Orbit     ['ɔ:bit] Oita     ['ɔitɑ:] Orosomucoid     [ɔ:rəsəu'mju:kɔid]
Ondograph     ['ɔndəgrɑ:f] Oozie     ['u:zi] Oncoma     [ɔŋ'kəumə] Oolite     ['əuəlait]
Outraged     ['autreidʒəd] Oxlip     ['ɔksˌlip] Orrhology     [ɔ:'rɔlədʒi] Overseer     ['əuvə'si:ə]
Odd     [ɔd] Oversea     ['əuvə'si:] Oxynitration     [ɔksinai'treiʃən] Overcame     [ˌəuvə'keim]
Oxytylote     [ɔksi'tailəut] Overwore     [ˌəʊvə'wɔ:(r)] Optimism     ['ɔptimizəm] Orthoptist     [ɔ:'θɔptist]
查詞(翻譯)歷史以O開頭共計:69 頁   4087 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 广东11选5走势 云南时时彩图片 内蒙11选五推荐号 三分pk拾违法吗 涨停股票预测 云南11选5奖金对照表 炒股的技巧 七星彩预测号码 股票市场分析 青海11选5