Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以I開頭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Indention     [in'denʃən] Interseptal     [ˌintə'septɚl] Imam     [i'mɑ:m] Imbue     [im'bju:]
Interplead     [ˌintə(:)'pli:d] Intended     [in'tendid] Incorporeal     [ˌinkɔ:'pɔ:riəl] Internee     [ˌintə:'ni:]
Insider     [in'saidə(r)] Injury     ['indʒəri] Indispensably     ['indi'spensəbli] Incredible     [in'kredəbl]
Inhibitive     [in'hibitiv] Indigen     ['indidʒən] Integrate     ['intigreit] Intractable     [in'træktəbl;in'træktəbəl]
Inertly     [i'nə:tli] Industrial     [in'dʌstriəl] Ingrid     ['iŋgrid] Intron     ['intrɔn]
Interplay     ['intə(:)'plei] Interested     ['intristid] Inkhorn     ['iŋkhɔ:n] Internationalize     [ˌintə(:)'næʃənəlaiz]
Interradial     [ˌintə(:)'reidiəl] Interracial     [ˌintə(:)'reiʃəl] Inspiring     [in'spaiəriŋ;in'spairiŋ] Immunoglobulin     [i'mju:nəu'glɔbjulin]
Illustration     [ˌiləs'treiʃən] Insert     [in'sə:t] Interpose     [ˌintə(:)'pəuz] Interject     [ˌintə(:)'dʒekt]
Ingersoll     ['iŋgəsɔl] Interpretative     [in'tə:priteitiv;in'tə:priˌteitiv] Ichinomiya     [.i:tʃi'nəʊmijɑ:] Irretrievable     [ˌiri'tri:vəbl;ˌiri'tri:vəbəl]
Isocyanine     [aisəu'saiəni:nnin;ˌaisə'saiəˌnin] Inclusive     [in'klu:siv] Isokont     ['aisəkɔnt] Inconducive     [.inkən'dʌsiv]
Intramundane     [.intrə'mʌndein] Infra-     ['infrə] Infuse     [in'fju:z] Improvident     [im'prɔvidənt]
Ideally     [ai'diəli] Isophone     ['aisəufəun] Intentionally     [in'tenʃənli] Ilex     ['aileks]
Indate     [in'deit] Irascible     [i'ræsibl;i'ræsəbəl] Internal     [in'tə:nl] Index     ['indeks]
Improvability     [imˌpru:və'biliti;imˌpru:və'biləti] Impure     [im'pjuə] Intruder     [in'tru:də] In-House     ['inˌhaus]
Inflectable     [in'flektəbl] Intellect     ['intilekt;'intəlˌekt] Irishism     ['aiɚriʃizɚm] Immunodeficiency     [i'mju:nəudi'fiʃənsi;ˌimjənəudi'fiʃənsi]
查詞(翻譯)歷史以I開頭共計:95 頁   5698 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 查询体彩飞鱼开奖结果 湖北十一造五开奖走势图 广西快三杀号方法如下 新手理财项目 河南快3基本二码遗漏 上海11选5跨度012路 黑龙江十一选五号一定牛 pc蛋蛋真的可以赚钱吗 北京pk苹果下载安装 哪有极速赛车微信群