Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查詞(翻譯)歷史以B開頭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索開頭:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Bent     [bent] Bend     [bend] Bond     [bɔnd] Band     [bænd]
Bound     [baund] Beyond     [bi'jɔnd] Bind     [baind] Bell     [bel]
Bellicose     ['belikəus;'beləˌkəus] Backflush     ['bæk.flʌʃ] Behind     [bi'haind] Battery     ['bætəri]
Breeze     [bri:z] Beagle     ['bi:gl] Breaker     ['breikə] Backache     ['bækeik]
Body     ['bɔdi] Botswana     [bɔts'wɑ:nə] Board     [bɔ:d] Befallen     [bi'fɔ:lən]
Brownish     ['brauniʃ] Ballooning     [bə'luniŋ;bə'lu:niŋ] Blotto     ['blɔtəu] Backup     ['bækˌʌp]
Befall     [bi'fɔ:l] Blinkers     ['bliŋkəz] Bride     [braid] Bather     ['beiðə]
Betatron     ['beitətrɔn] Bundle     ['bʌndl] Ben     [ben] Blissful     ['blisfəl]
Bough     [bau] Basso     ['bæsəu] Breakfront     ['brek.frʌnt] Blackness     ['blæknis]
Banking     ['bæŋkiŋ] Baptists     ['bæptists] Bush     [buʃ] Busily     ['bizili]
Banker     ['bæŋkə] Boarded     ['bɔ:did] Brick     [brik] Bonny     ['bɔni]
Bravo     ['brɑ:'vəu] Both     [bəuθ] Bakshish     ['bækʃi:ʃ] Bookbinding     ['bukˌbaindiŋ]
Boost     [bu:st] Bureaucratic     [bjuəˌrəu'krætik] Bluebird     ['blu:bə:d;'blu:ˌbə:d] Beachhead     ['bi:tʃˌhed]
Bitonic     [baitɔnik] Battered     ['bætəd] Bowman     ['bəumən] Bitting     [bitiŋ]
Bucolic     [bju:'kɔlik] Bulk     [bʌlk] Bahn     [ba:n] Biped     ['baiped]
查詞(翻譯)歷史以B開頭共計:56 頁   3340 條   60條/頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
快乐十分快开查询助手 河北排列7开奖 银河配资 股票如何入门 广西11选五走势图 股票融资门槛ˉ杨方配资开户 北京快三开奖预测 股票咨询平台 北京快三平台 北京pk赛车冠军预测 云南十一选五推荐下期